Bierzemy udział w plebiscycie IZYDORY 2024 – prosimy o Twój głos! Kliknij po szczegóły.

Mikrobiogazownie rolnicze – uproszczona ścieżka inwestycyjna

Jak tworzy się mikrobiogazownie rolnicze? Proces inwestycyjny rozpoczyna się już w momencie, gdy wykonujemy pierwsze kalkulacje opłacalności planowanej inwestycji.

Zwieńczeniem jest pierwszy przychód lub oszczędność jaką generuje mikrobiogazownia. Dlatego przy omawianiu uproszczonej ścieżki musimy wziąć pod uwagę aspekty prawa. Zarówno budowlanego, jak i o ochronie środowiska oraz energetycznego i o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Mikrobiogazownie rolnicze – definicja

Określono ją w ustawie o OZE i co do idei mówi, że jest to urządzenie techniczne, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, wytwarzające biogaz z substratów pochodzenia rolniczego (biogaz rolniczy) oraz jest wyposażone w układ kogeneracyjny o łącznej mocy do 150 kWe+th, w tym do 50 kW mocy elektrycznej.

Analiza opłacalności

Użytkownik mikrobiogazowni rolniczej może wybrać jedną ze ścieżek generowania korzyści, tj. całość wytworzonej energii elektrycznej może sprzedać w taryfie FIT (Art. 70b ustawy OZE – 95 proc. ceny referencyjnej dla biogazowni rolniczych) lub postawić na tzw. mix, czyli maksymalnie wykorzystać energię na potrzeby własne, a nadwyżki sprzedać w taryfie FIT lub do sprzedawcy zobowiązanego w cenie sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym.

Zagadnienie to reguluje art. 19 ust. 1 ustawy o OZE. Zdecydowanie odradzamy użytkownikowi mikrobiogazowni rozliczanie w formule prosumenta, bowiem instalacja 44 kWe wytwarza do 350 MWhe/rok, a więc zdecydowanie więcej niż zużywa gospodarstwo.

Zagadnienia środowiskowe

Nie wymaga się tzw. decyzji środowiskowej. Reguluje to Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839 Art.2 ust.1 pkt 47).

Sprawy budowlane

Jeszcze do września 2020 r. mikrobiogazownia rolnicza traktowana była jak instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kWp. Aktualnie procedury nadal są uproszczone, bowiem zgodnie z Art. 29, ust.3 pt. 3) lit. e) Ustawy Prawo Budowlane na rolniku budującym mikrobiogazownię rolniczą nie ciąży obowiązek pozyskania tzw. pozwolenia na budowę.

Dla poprawności procesu należy jednak przeprowadzić procedurę zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

Regulacje energetyczne

Mikrobiogazownie rolnicze przyłączane są do sieci niskiego napięcia, tej która już funkcjonuje w gospodarstwie. Dzięki temu procedura przyłączenia przez OSD instalacji do sieci elektroenergetycznej przebiega identycznie jak w przypadku klasycznej mikroinstalacji OZE (np. fotowoltaicznej), czyli zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Rejestracja i sprawozdawczość

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji na bazie biogazu rolniczego nie wymaga koncesji. Każda tego typu instalacja jest zgłaszana przez OSD do URE i KOWR, który prowadzi stosowny rejestr. Według raportu URE na koniec 2020 funkcjonowało w Polsce 30 mikroinstalacji wykorzystujących biogaz rolniczy.